Make your own free website on Tripod.com

IBONG ADARNA

PAGPAPALAWAK NG TALASALITAAN

Home
Meet Your Teacher
PAGPAPALAWAK NG TALASALITAAN
UNAWAIN ANG NILALAMAN
PAGPAPAHALAGA
MALIKHAING GAWAIN
Class Photo Album
In Depth...
New Page Title

SA PAHINA NA ITO, DITO NAKALAGAY ANG MGA TAKDANG ARALIN NA TATALAKAYIN SA ATING PAG-AARALAN:

MGA TALASALITAAN:

A. BUMUO NG MGA SALITANG KASINGKAHULUGAN NG MGA SS: P.22
1. SINALUNGA
2. MAGNUYNOY
3. NAPAGBULAY-BULAY
4. INATASAN
5. MATATARIK
 

TAKDANG ARALIN:
1. BASAHIN ANG ARALIN 6, PP. 24-27

SAGUTAN ANG UNAWAIN ANG NILALAMAN SA PAHINA 26

SUSUNOD NA MGA TAKDANG ARALIN

Read Act III of "Othello". Be prepared to discuss Iago's motives and to draw parallels with contemporary society.

Need some help with this week's assignment? Check out the "Tips and Hints" page.