Make your own free website on Tripod.com

FILIPINO III

Home | Meet Your Teacher | TAKDANG ARALIN | PAGPAPAYAMAN NG KAALAMAN | KATUTURAN | PAGSUSUSRI AT PAGTALAKAY | PAGPAPAHALAGANG PANGKATAUHAN...

TAKDANG ARALIN

Sa pahina na ito, ay makikita ang mga takdang aralin na maaring gawin na ng pauna, mga iba pang takdang aralin.

NAKARAANG LINGGONG TAKDANG ARALIN

Read Act I of "Othello"

NGAYON TAKDANG ARALIN

ANU-ANO ANG ISTRUKTURA NG NOBELA ?
aNO ANG NOBELA ?

susunod na takdang aralin

Read Act III of "Othello". Be prepared to discuss Iago's motives and to draw parallels with contemporary society.

Need some help with this week's assignment? Check out the "Tips and Hints" page.